gototopgototop
Nové fotky v GalériiDarujte 2% z dane pre Zborovský hrad
 • Zborovský hrad
 • Zborovský hrad
 • Zborovský hrad
 • Zborovský hrad
 • Zborovský hrad
 • Zborovský hrad
 • Zborovský hrad
 • Zborovský hrad
 • Zborovský hrad
 • Zborovský hradPodporte obnovu
Načítajte tento QR kód vo vašom mobilnom internet bankingu:
Pay by Square
Váš finančný príspevok bude použitý na obnovu hradu Zborov. Ďakujeme vám.
Úvod O združení

O združení

Zoznam činností prebiehajúcich v roku 2013

 

Opäť po časovej dlhšej odmlke, počas ktorej sme všetky svoje sily a čas venovali obnove tejto našej pamiatky, Vám prinášame informácie o prebiehajúcich prácach v roku 2013 na Zborovskom hrade aj v jeho blízkom okolí.
 

Výpis prác za rok 2012

 

Po dlhšej odmlke, počas ktorej sme všetky svoje sily venovali obnove našej skvostnej pamiatky, Vám prinášame informácie o prácach uskutočnených počas celého roka 2012 na Zborovskom hrade a v jeho blízkom okolí. Výpis prác sme prehľadne zoradili a bližšie informácie ku každému bodu získate po kliknutí naň. V blízkej dobre pribudne samozrejme na stránke aj príslušná fotodokumentácia.
 

Obnova juhovýchodnej bránovej veže

 

Združenie na záchranu Zborovského hradu dňa 29.3.2010 zaslalo Nadácii VÚB (Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava) žiadosť o schválenie grantu na projekt „Obnova pamiatky, hrad Zborov - juhovýchodná bránová veža“. Projekt nadväzuje na ciele zamestnaneckého programu „Poklady môjho srdca“.

Nadácia VÚB v máji 2010 oznámila nášmu združeniu,že predložený projekt bol finančne podporený vo výške 7000 €. Na základe uzatvorenej zmluvy sme dňa 1.júna začali s praktickou realizáciou projektu „Obnova pamiatky,hrad Zborov-juhovýchodná brána.“

„Združenie na záchranu Zborovského hradu“ ďakuje Nadácii VÚB a správkyni nadácie PhDr. Martine Slezákovej za udelenie možnosti podieľať sa na obnove nádherného Zborovského hradu. Za veľmi dobrú spoluprácu patrí poďakovanie aj pani Martine Tvrdoňovej,externej pracovníčke Nadácie VÚB a pani Ing. Michaele Jurášiovej, manažérke predaja VÚB v Bardejove za pomoc pri vypracovaní projektu v rámci zamestnaneckého programu „Poklady môjho srdca“.

Členovia združenia urobia všetko potrebné pre úspešné zavŕšenie a vyhodnotenie projektu.

Ing.Vladimír Kaminský
predseda združenia
 

Vznik Občianskeho združenia

 

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy dňa 19.2.2010 pod číslom VVS/1 – 900/90 – 352 16 zaregistrovala naše občianske združenie pod názvom „Združenie na záchranu Zborovského hradu."

Prvé zakladajúce Valné zhromaždenie Združenia na záchranu Zborovského hradu sa konalo dňa 13.3.2010 v zasadačke Obecného úradu Zborov. Následne sa konalo zasadnutie Správnej rady. Z členov Správnej rady boli zvolení títo funkcionári:


Funkcia
Priezvisko a meno
tel. kontakt
 
 
 
predseda: Kaminský Vladimír, Ing.0905 700 960
prvý podpredseda:Geffert Gabriel0908 402 957
druhý podpredseda:Šarišský Július0908 637 536
tajomník/pokladník:
Malínská Dorota, Ing.
0905 830 984
člen:Lukáč Gabriel JUDr., Mgr.0915 881 373
člen:Čobej Peter, Ing.
člen:Ing. Michal Baran PhD.


V Bardejove,  marec 2010

 

Verejná zbierka na opravu vstupnej brány

 

Oznamujeme širokej kultúrnej verejnosti a priaznivcom Zborovského hradu, že na jeho záchranu a obnovu bola vyhlásená od roku 2010 verejná zbierka. Prispieť môžete následovne:

1. zasielaním finančných prostriedkov na osobitný účet občianskeho združenia „Združenie na záchranu Zborovského hradu“:


2. odovzdaním príspevku na zriadených verejných miestach určených na prijímanie peňažných darov:
 • Obecný úrad Zborov, sekretariát
 • Kultúrne centrum, Radničné námestie 21, 085 01 Bardejov
 • Penzión Semafor, vestibul, Kellerova 13, 085 01 Bardejov
 • ČSOB finančná inštitúcia, Radničné námestie 7, 085 01 Bardejov
 • Hrad Zborov, nádvorie (v lete, počas realizácie rekonštrukčných prác)
 • Dlhá Lúka, ul.Hlavná 64, Jozef Jurčišin - DŽOVIK
 • obec Zborov, Informačné stredisko, Obrancov mieru 10
 • Bardejov , Radničné námestie – Bardejovský jarmok
Rozhodnutím Obvodného úradu v Bardejove, odb. všeobecnej vnútornej správy č.2/2010/01296, bola povolená verejná zbierka, ktorej výnos bude použitý na ochranu kultúrnej pamiatky hradu Zborov – oprava a statické zabezpečenie juhovýchodnej vstupnej brány.

Hrad Zborov čaká na svoju záchranu, aby mohol postupne odhaliť svoju niekdajšiu kamennú krásu v plnom lesku pre nás aj pre budúce generácie.


Marec 2010, Združenie na záchranu Zborovského hradu
Ing. Vladimír Kaminský
predseda združenia
 
Viac článkov...